IWA YWP 2016

11-14 maja 2016, Gdańsk

Konferencja IWA dla młodych profesjonalistów z branży wodno-ściekowej odbyła się na PG

Galeria

 

The Eastern European Young Water Professional Conference jest znakomitym, międzynarodowym wydarzeniem, organizowanym corocznie przez International Water Association (IWA) dla młodych profesjonalistów z branży wodno-ściekowej.

Galeria

 

W 2016 roku, dzięki staraniom przedstawicieli Politechniki Gdańskiej: prof. dr. hab. inż. Jacka Mąkini i dr. inż. Jakuba Drewnowskiego, 8. edycja konferencji odbyła się w Gdańsku w dniach 11–14 maja. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodymi i doświadczonymi przedstawicielami branży. W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników z Polski i pozostałych 14 krajów z regionu Zachodniej i Środkowo-Wschodniej Europy, a nawet Azji, Ameryki Południowej czy USA. Uczestnicy reprezentowali bardzo szerokie spektrum instytucji tj.: uczelnie wyższe, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa odpowiadające za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, firmy prywatne i organizacje non-profit. Całe wydarzenie uświetniła wizyta znakomitych gości m.in.prezydenta IWA Helmuta Kroissa, b. dyrektora IWA Europy Środkowo-Wschodniej Florina Ilnescu, zastępcy prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej Andrzeja Bojanowskiego oraz prezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. Jerzego Błażejowskiego.

Galeria Galeria

Głównym mottem konferencji było: „Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector”, czyli pokonywanie barier pomiędzy nauką a przemysłem, teorią a praktyką. Stąd też, tak istotnym dla organizatorów stało się zgromadzenie wszystkich zainteresowanych podmiotów z sektora gospodarki wodnej i pokazanie im, jak poprzez zaangażowanie, twórcze idee i entuzjazm młodych naukowców, możliwe staje się kreowanie rozwoju branży poprzez realizację wspólnych projektów.

Galeria Galeria

W ramach konferencji zaprezentowane zostały badania, innowacje, studia przypadków, pilotaże oraz inne nowoczesne rozwiązania i modernizacje związane m.in. z: zarządzaniem zasobami wodnymi, zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, gospodarką osadami ściekowymi. Na zakończenie wręczone zostały nagrody: za najlepszą prezentację dla Moniki Sabic (współautorzy: Vukovic Domanovac M., Mestrovic E.) z Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja) za “Evaluation of various samples of activated sludge for a start-up of pharmaceutical wastewater treatment plant” oraz za najlepszy poster dla Marii Danilychevy (współautorzy: Pervov A., Andrianov A.) z Narodowego Uniwersytetu Badawczego “Moscow State University of Civil Engineering” (Rosja) za “Preliminary evaluation of new green antiscalants for reverse osmosis water desalination”.

article1 article2 Galeria Galeria

Konferencja stała się również znakomitą siłą napędową dla podejmowanych działań związanych z niedawno powołaną polską sekcją IWA oraz utworzeniem grupy Young Water Professional (YWP) – Młodych Profesjonalistów Wodnych w Polsce. Ten silny start-up polskich YWP może w znaczący sposób wspomóc rozwój młodych polskich naukowców i praktyków w międzynarodowym środowisku oraz ułatwić wymianę wiedzy w zakresie potrzeb i możliwości w branży.

Galeria

Komitet Naukowy i Organizacyjny dziękuje wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz sponsorom, którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia. Organizatorzy już zapraszają na kolejne edycje konferencji oraz zachęcają do zaangażowania się w prace zespołu IWA i YWP w Polsce.

article3 Galeria Galeria Galeria

Poza oficjalną częścią konferencji na uczestników czekało wiele atrakcji w tym m.in. wizyta i uroczysta kolacja w Europejskim Centrum Solidarności, zwiedzanie Starego Miasta, kolacja na statku Czarna Perła oraz branżowe warsztaty i wycieczka techniczna do oczyszczalni Gdańsk-Wschód.

Galeria

Relacja fotograficzna z konferencji dostępna jest poniżej

See PG links