Submission / Rejestracja

Two forms of the active participation will be possible:

 • platform presentation,
 • poster presentation.

Participants are encouraged to submit abstracts of papers in English (but Polish is also acceptable). The abstracts should be limited to two A4 pages, font Arial size 12 pt (including figures and tables) and must provide a description of the most important achievements to allow for a sound referee review. Abstract should also contain:

 • Author’s name, date of birth and affiliation,
 • title of presentation,
 • type of presentation: poster or platform,
 • e-mail, postal address and telephone number of corresponding author.

Możliwe są dwie formy uczestnictwa:

 • wygłoszenie prezentacji,
 • udział w sesji posterowej.

Zachęcamy do zgłaszania abstraktów artykułów w języku angielskim, chociaż zgłoszenia w języku polskim są również możliwe. Abstrakt nie powinien przekraczać 2 stron A4, Arial, rozmiar 12 (włącznie z grafikami i tabelami) i powinien zawierać opis najważniejszych osiągnięć, pozwalający na wstępną ocenę zgłoszenia przez recenzentów. Abstrakt powinien również zawierać:

 • imię i nazwisko autora/autorów, datą urodzenia oraz nazwą jednostki organizacyjnej,
 • tytuł prezentacji,
 • preferowany typ prezentacji (prezentacja/poster),
 • adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu autora korespondencyjnego.

The abstracts should be send via this form.

Abstrakty spełniające powyższe wymagania proszę przesyłać za pomocą formularza.

Submissions are welcome from 1st June 2019 and must be received before 27th October 2019.

Na zgłoszenia czekamy od 1 czerwca 2019r. do 27 października 2019r.

The submitted abstracts will be peer reviewed. A notification of acceptance will be sent before 7th October 8th November 2019.

A full manuscript (max. 8 pages) must be submitted to the Organising Committee via e-mail: 2ywp.conference(a)gmail.com until 8th December 2019.

The guidelines on a full manuscript format and more information about the conference can be found on the website:

IWA Poland: https://iwa-ywp.pl (Conference) and  www.iwa-network.org (please see in Events 2020).

At least one author of each selected paper must register and attend the conference to present the paper (poster or platform presentation). The authors cover their own costs (registration fee, travel, accommodation, etc.) to attend the conference.

Abstrakty zostaną przekazane do recenzji, informacja zwrotna o akceptacji zgłoszenia zostanie przesłana autorom do 7 października 8 listopada 2019r.

Pełne teksty artykułów (max. 8 stron) prosimy nadsyłać w terminie do 8 grudnia 2019 r. na adres 2ywp.conference(a)gmail.com.

Wytyczne do przygotowanie pełnych tekstów i więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie:

IWA Polska: https://iwa-ywp.pl (Conference) and  www.iwa-network.org (Events 2020).

Przynajmniej jeden autor wybranego do publikacji artykułu powinien się zarejestrować oraz uczestniczyć w konferencji w celu zaprezentowania jego pracy (wygłoszenie prezentacji, udział w sesji posterowej). Autorzy pokrywają koszty: opłaty konferencyjnej, podróży, zakwaterowania itd.

(a) → @