Social program / Program kulturalny

Detailed social program will be available soon, but to plan your conference free time you can become familiar with the piece of information about Warsaw and Polish culture.

Szczegółowy program kulturalny będzie dostępny wkrótce, jednak już teraz prezentujemy kilka informacji i ciekawostek o Warszawie.

WARSAW

Warsaw is an European capital, in which tradition interlaces with modernity. It can be seen in the city’s architecture, customs and even cuisine. It takes no more than five minutes to walk from an old restaurant offering traditional dishes like tripe or a cake called „wuzetka” to a state-of-the-art place with molecular gastronomy.

This dichotomy stems from a rich history of Warsaw. The city was home to five Polish kings, who left its future citizens with impressive heritage in the form of beautiful residences and parks. Probably the most famous and admirable ones are the Wilanów Palace with surrounding gardens and the Palace on the Isle, located in the centre of the royal park called Łazienki. Another must-see is the Royal Castle located in the Old Town.

WARSZAWA

Warszawa to europejska stolica, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Widać to w architekturze miasta, zwyczajach, a nawet kuchni. Często restauracje oferujące tradycyjne potrawy, takie jak flaki lub ciasto „wuzetka” i nowoczesne miejsca oferujące gastronomię molekularną dzieli nie więcej niż pięciominutowy spacer.

Ta dychotomia wynika z bogatej historii Warszawy. Miasto było domem dla pięciu polskich królów, którzy pozostawili po sobie imponujące dziedzictwo w postaci pięknych rezydencji i parków. Prawdopodobnie najbardziej znanymi i godnymi podziwu są Pałac w Wilanowie z otaczającymi go ogrodami i Pałac na Wodzie, położony w centrum królewskiego parku zwanego Łazienkami. Kolejnym obowiązkowym punktem zwiedzania jest Zamek Królewski położony na Starym Mieście.

Wilanów Palace / Pałac w Wilanowie

Palace on the Isle / Pałac na wodzie

Łazienki Park / Park Łazienki

The symbol of Warsaw is the Mermaid of Warsaw. You can spot in several places, but the most important statues may be found on the Old Town Market Place and by the Vistula River in the district called Powiśle. This district, described in the 19th c. by a Polish writer Bolesław Prus as the poorest area of the city, is now a burgeoning part of Warsaw, attracting thousands of young people in warm, summer days. It is also where a state-of-the-art Copernicus Science Centre is located.

Symbolem miasta jest Syrenka Warszawska. Możesz spotkać ją w kilku miejscach, ale najważniejsze pomniki można znaleźć na Rynku Starego Miasta i nad Wisłą w dzielnicy Powiśle. Ta dzielnica, opisana w XIX wieku przez polskiego pisarza Bolesława Prusa jako najbiedniejszy obszar miasta, jest teraz rozrastającą się częścią Warszawy, przyciągającą tysiące młodych ludzi w ciepłe, letnie dni. Tam też znajduje się nowoczesne Centrum Nauki Kopernik.

Mermaid of Warsaw / Warszawska Syrenka

Warsaw is also known for its great universities and extensive scientific cooperation. Every year, the Warsaw University of Technology (PW) organises national and international conferences and meetings, engages in numerous intellectual activities and conducts countless experiments in every domain of science, while at the same time striving to ensure the highest level of education for the coming generations.

Warszawa znana jest również z wielkich uniwersytetów i szerokiej współpracy naukowej. Co roku Politechnika Warszawska (PW) organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje i spotkania, angażuje się w liczne zajęcia intelektualne i prowadzi niezliczone eksperymenty w każdej dziedzinie nauki, jednocześnie dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu edukacji dla nadchodzących pokoleń.

A 15-minute walk separates PW from the Palace of Culture – arguably the most iconic building in Warsaw. Under its roof, you will find four theatres, fascinating exhibitions, a traditional cinema hall, numerous cafés and restaurants as well as several education studios. On a sunny day, you can go to the 30th floor in order to admire a breath-taking, panoramic view on Warsaw skyscrapers, parks, shopping malls etc.

15 minutowy spacer dzieli PW od Pałacu Kultury – prawdopodobnie najbardziej charakterystycznego budynku w Warszawie. Pod jego dachem znajdują się cztery teatry, fascynujące wystawy, tradycyjna sala kinowa, liczne kawiarnie i restauracje. W słoneczny dzień można przejść na 30 piętro, aby podziwiać zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na warszawskie wieżowce, parki, centra handlowe itp.

Warsaw University of Technology / Politechnika Warszawska

In the evening, you may want to explore one of Warsaw’s many restaurants, bars or clubs, taste traditional Polish cuisine and have a shot or two of the famous Polish vodka.

We encourage you to discover Warsaw with all your senses! 😉

Wieczorem warto wybrać się do jednej z wielu warszawskich restauracji, barów lub klubów, by skosztować tradycyjnej polskiej kuchni i wypić kieliszek lub dwa tradycyjnej polskiej wódki.

Zachęcamy do poznawania Warszawy wszystkimi zmysłami! 😉