General information / Informacje ogólne

First event organised under the auspices of IWA in Poland took place in Gdańsk in 2016 – 8th Estern European IWA YWP Conference. Encauraged by the success of the first young water professionals meeting in Poland, we met again in Cracow in 2017 at the 1st IWA Polish YWP Conference. Now we have the pleasure to invite you to Warsaw for the subsequent edition of this conference, which will allow you to exchange experiences and develop cooperation between IWA members in Poland.

Main information about 2nd IWA Polish YWP Conference, Warsaw 2020:

 • Active Participants: Young Water Professionals (< 35 years old)
 • Conference time: 12-14 February 2020 (3 days)
 • Location: Centre for Innovation and Technology Transfer Management of Warsaw University of Technology, ul. Rektorska 4, 00-614 Warsaw

Hope to see you in Warsaw!

Pierwsze spotkanie młodych naukowców pod patronatem IWA w Polsce odbyło się w Gdańsku w 2016r – 8th Estern European IWA YWP Conference. Zachęceni sukcesem tego wydarzenia, spotkaliśmy się ponownie w Krakowie w 2017 roku podczas 1st IWA Polish YWP Conference. Dziś  mamy przyjemność zaprosić Państwa do Warszawy na kolejną edycję tej konferencji, która pozwoli na wymianę doświadczeń i rozwój współpracy pomiędzy członkami IWA w Polsce.

2nd IWA Polish YWP Conference, Warsaw 2020

 • Uczestnicy: Młodzi naukowcy (< 35 lat)
 • Czas konferencji: 12-14 luty 2020 (3 dni)
 • Lokalizacja: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Do zobaczenia w Warszawie!

Topics

 • Municipal water sector
  • Water quality, resources and its restoration
  • Design, operation, modelling, optimization and management of water supply systems
  • Innovative solutions and technologies in water management
  • Monitoring and control in water supply
  • Energy balance and renewable energy sources in water supply
  • Circular economy in water sector
  • Economics of water sector
 • Municipal wastewater sector
  • Design, operation, modelling, optimization and management of wastewater treatment plants
  • Innovative solutions and technologies in wastewater management
  • Nutrient removal and recovery
  • Anaerobic treatment process
  • Sludge drying and incineration
  • Sewage sludge and waste management
  • Environmental Biotechnology
  • Modern control and monitoring systems in wastewater management
  • Stormwater management
  • Design and operation of sewer systems
  • Energy balance and recovery in wastewater treatment plants
  • Circular economy in wastewater sector
  • Economics of wastewater sector
 • Industrial water and wastewater sector
  • Water quality requirements for special purpose
  • Industrial wastewater quality and management
  • Design, operation, modelling, optimization and management of water and industrial wastewater treatment plants
  • New treatment technologies and engineering systems
  • Nutrient and energy recovery, energy balance
  • Circular economy in industry
  • Economics of industrial water and wastewater sector

Zakres tematyczny

 • Sektor wodny w gospodarce komunalnej
  • Jakość, zasoby wody i ich odnowa
  • Projektowanie, eksploatacja, modelowanie, optymalizacja i zarządzanie systemami zaopatrzenia w wodę
  • Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodnej
  • Monitorowanie i kontrola w zaopatrzeniu w wodę
  • Bilans energetyczny i odnawialne źródła energii w zaopatrzeniu w wodę
  • Gospodarka cyrkularna w sektorze wodnym
  • Ekonomika sektora wodnego
 • Sektor ścieków komunalnych
  • Projektowanie, eksploatacja, modelowanie, optymalizacja i zarządzanie oczyszczalniami ścieków
  • Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce ściekowej
  • Usuwanie i odzysk biogenów
  • Beztlenowe procesy oczyszczania
  • Suszenie i spalanie osadu
  • Gospodarka osadami ściekowymi i odpadami
  • Biotechnologia środowiskowa
  • Nowoczesne systemy sterowania i monitorowania w gospodarce ściekowej
  • Zarządzanie ściekami deszczowymi
  • Projektowanie i eksploatacja systemów kanalizacyjnych
  • Bilans energetyczny i odzysk energii w oczyszczalniach ścieków
  • Gospodarka cyrkularna w sektorze ściekowym
  • Ekonomika sektora ściekowego
 • Sektor wodno- ściekowy w przemyśle (Woda i ścieki w przemyśle)
  • Wymagania jakości wody do celów przemysłowych
  • Jakość i zarządzanie ściekami przemysłowymi
  • Projektowanie, eksploatacja, modelowanie, optymalizacja i zarządzanie stacjami uzdatniania wody do celów przemysłowych i oczyszczalniami ścieków przemysłowych
  • Nowe technologie oczyszczania i systemy inżynierskie
  • Odzysk biogenów i energii, bilans energetyczny
  • Gospodarka cyrkularna w przemyśle
  • Ekonomika sektora wodno-ściekowego w  przemyśle

.

Organising Committee

Chairman: D.Sc. M. Żubrowska-Sudoł (Warsaw University of Technology)

Co-Chairman: Dr J. Drewnowski (Gdańsk University of Technology)

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. inż.  M. Żubrowska-Sudoł (Politechnika Warszawska)

Wiceprzewodniczący: dr inż. J. Drewnowski (Politechnika Gdańska)

Committee members

Dr B. Karolinczak (Warsaw University of Technology)
A. Garlicka (Warsaw University of Technology)
A. Dzido (Warsaw University of Technology)
K. Niewitecka (Warsaw University of Technology)
M. Stępień (Warsaw University of Technology)
K. Sytek-Szmeichel (Warsaw University of Technology)
J. Walczak (Warsaw University of Technology)
O. Zając (Warsaw University of Technology)
Dr D. Zasina (Warsaw University of Technology)
M. Umiejewska (Warsaw University)
Dr K. Matej-Łukowicz (Gdansk University of Technology)
M. Maktabifard (Gdańsk University of Technology)
M. Dołżyńska (Bialystok University of Technology)
E. Szatyłowicz (Bialystok University of Technology)
J. Górka (Cracow University of Technology)
D. Łomińska-Płatek (Cracow University of Technology)
Dr A. Grosser (Czestochowa University of Technology)
J. Kozak (Czestochowa University of Technology)
Dr A. Szaja (Lublin University of Technology)
P. Suchorab (Lublin University of Technology)
J. Bylka (Poznan University of Technology)
K. Jaszczyszyn (Poznan University of Technology)
A. Banach (Silesian University of Technology)
M. Tomaszewski (Silesian University of Technology)
D. Kołbuc (Wrocław University of Technology)
M. Łagodzka (Wrocław University of Technology)

Członkowie komitetu

Dr inż. B. Karolinczak (Politechnika Warszawska)
A. Garlicka (Politechnika Warszawska)
A. Dzido (Politechnika Warszawska)
K. Niewitecka (Politechnika Warszawska)
M. Stępień (Politechnika Warszawska)
K. Sytek-Szmeichel (Politechnika Warszawska)
J. Walczak (Politechnika Warszawska)
O. Zając (Politechnika Warszawska)
Dr inż. D. Zasina (Politechnika Warszawska)
M. Umiejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dr inż. K. Matej-Łukowicz (Politechnika Gdańska)
M. Maktabifard (Politechnika Gdańska)
M. Dołżyńska (Politechnika Białostocka)
E. Szatyłowicz (Politechnika Białostocka)
J. Górka (Politechnika Krakowska)
D. Łomińska-Płatek (Politechnika Krakowska)
Dr inż. A. Grosser (Politechnika Częstochowska)
J. Kozak (Politechnika Częstochowska)
Dr inż. A. Szaja (Politechnika Lubelska)
P. Suchorab (Politechnika Lubelska)
J. Bylka (Politechnika Poznańska)
K. Jaszczyszyn (Politechnika Poznańska)
A. Banach (Politechnika Śląska)
M. Tomaszewski (Politechnika Śląska)
D. Kołbuc (Politechnika Wrocławska)
M. Łagodzka (Politechnika Wrocławska)

Programme Committee

Chairman: Prof. M. Kwietniewski (Warsaw University of Technology)

Co-Chairman: Prof. J. Mąkinia (Gdańsk University of Technology)

Komitet Naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska)

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia (Politechnika Gdańska)

Committee members

Prof. Z. Heidrich (Warsaw University of Technology)

Dr B. Karolinczak (Warsaw University of Technology)

Dr K. Miszta-Kruk (Warsaw University of Technology)

D.Sc. J. Podedworna (Warsaw University of Technology)

Dr M. Sudoł (Warsaw University of Technology)

Dr K. Umiejewska (Warsaw University of Technology)

D.Sc. M. Żubrowska-Sudoł (Warsaw University of Technology)

D.Sc. K. Czerwionka (Gdańsk University of Technology)

D.Sc. M. Gajewska (Gdańsk University of Technology)

D.Sc. A. Łuczkiewicz (Gdańsk University of Technology)

D.Sc. W. Dąbrowski (Bialystok University of Technology)

D.Sc. K. Ignatowicz (Bialystok University of Technology)

D.Sc. I. Skoczko (Bialystok University of Technology)

Prof. A.M. Anielak (Cracow University of Technology)

D.Sc. M. Cimochowicz-Rybicka (Cracow University of Technology)

D.Sc. J. Królikowska (Cracow University of Technology)

D.Sc. S. Rybicki (Cracow University of Technology)

D.Sc. Z. Wzorek (Cracow University of Technology)

D.Sc. E. Neczaj (Czestochowa University of Technology)

Prof. M. Włodarczyk-Makuła (Czestochowa University of Technology)

D.Sc. B. Kowalska (Lublin University of Technology)

D.Sc. D. Kowalski (Lublin University of Technology)

D.Sc. G. Łagód (Lublin University of Technology)

D.Sc. A. Montusiewicz (Lublin University of Technology)

D.Sc. Z. Dymaczewski (Poznan University of Technology)

D.Sc. A. Pruss (Poznan University of Technology)

Prof. M. Sozański (Poznan University of Technology)

Prof. K. Barbusiński (Silesian University of Technology)

Prof. J. Surmacz-Górska (Silesian University of Technology)

Prof. M. Kabsch-Korbutowicz (Wrocław University of Technology)

Prof. T. Traczewska (Wrocław University of Technology)

D.Sc. K. Piekarska (Wrocław University of Technology)

D.Sc. S. Ciesielski (University of Warmia and Mazury)

D.Sc. M. Dębowski (University of Warmia and Mazury)

D.Sc. M. Zielińska (University of Warmia and Mazury)

D.Sc. M. Zieliński (University of Warmia and Mazury)

D.Sc. Ł. Drewniak (Warsaw University)

Dr M. Michel (Warsaw University of Life Science)

D.Sc. T. Siwiec (Warsaw University of Life Science)

D.Sc. K. Chmielewski (Cracow University of Agriculture)

Prof. J. Pawełek (Cracow University of Agriculture)

D. Sc. A. Głowacka (West Pomeranian University of Technology Szczecin)

Członkowie komitetu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich (Politechnika Warszawska)

dr inż. Beata Karolinczak (Politechnika Warszawska)

dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Jolanta Podedworna (Politechnika Warszawska)

dr inż. Mirosław Sudoł (Politechnika Warszawska)

dr inż. Katarzyna Umiejewska (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. PG (Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. PG (Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. PB (Politechnika Białostocka)

dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, prof. PB (Politechnika Białostocka)

dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof. PB (Politechnika Białostocka)

prof. dr hab. inż. Anna Anielak (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Ewa Neczaj, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska)

dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL (Politechnika Lubelska)

dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL (Politechnika Lubelska)

dr hab. inż. Grzegorz Łagód (Politechnika Lubelska)

dr hab.inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska)

dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski (Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Alina Pruss (Politechnika Poznańska)

Prof. dr hab. inż. Marek Sozański (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. Krzysztof Barbusiński (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Teodora Traczewska (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. inż. Magdalena Zielińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Łukasz Drewniak (Uniwersytet Warszawski)

dr inż. Magdalena Michel (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof.  ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)