Venue / Miejsce konferencji

Cracow – A City of Contrasts

Founded probably at the beginning of the 10th Century, Cracow is one of the oldest cities not only in Poland, but also in Europe. Located at the Vistula River and being an essential rest stop on the key trade routes, Cracow has grown over the centuries to become a true metropolis. A rapid economic growth followed by extensive investment projects, has also stimulated the city’s impressive cultural development, earning Cracow a place among the global urban jewels. For many centuries, Cracow was the capital of Poland. The city is virtually swarming with historic monuments of culture and architecture, museums and memorials. The best known sites include Oskar Schindler’s Factory or the Historical Museum of the City of Cracow and its branch, Rynek Underground located under the eastern section of the Main Market Square. It should also be noted that Cracow was Poland’s only major city to survive World War II intact, preserving numerous cultural and infrastructural monuments and artefacts.

A tourist visiting Cracow for the first time is faced with a vast choice of picturesque sights and places of interest, full of history and legends; some of them deserve a particular attention. Those places are the pillars of Cracow’s image as an attention-stealing city with a unique history and culture.

Kraków – miasto kontrastów

Kraków, miasto powstałe najprawdopodobniej w początkach X w., należy do najstarszych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Położony nad rzeką Wisłą, od najdawniejszych czasów odgrywający kluczową rolę dla najważniejszych szlaków handlowych, z biegiem stuleci urósł do rangi światowej metropolii. Doskonały rozwój gospodarczy i idące za nim inwestycje pozwoliły również na imponujący rozwój kulturowy miasta, sytuując Kraków w gronie światowych miast-perełek. Kraków przez wiele stuleci funkcjonował jako stolica Polski – pełno tu zabytków kultury i architektury, muzeów, miejsc pamięci. Na szczególną uwagę zasługuje chociażby Fabryka Oscara Schindlera czy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i jego oddział, Podziemia Rynku Głównego, znajdujący się pod wschodnią częścią płyty Rynku Głównego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Kraków, jako jedyne duże miasto w Polsce, nie został zniszczony w czasie II wojny światowej – przez co wiele cennych zabytków kultury i infrastruktury pozostało zachowanych.

Turysta, który po raz pierwszy odwiedza Kraków, staje przed ogromnym wyborem zwiedzenia urokliwych, malowniczych, rozbrzmiewających echem historii i legend miejsc. Spośród ogromu możliwości należy wymienić kilka, które zasługują na szczególną uwagę. Takich, które konstytuują wizerunek Krakowa jako miasta ciekawego, o niepowtarzalnej historii i kulturze.

Royal Route

The Royal Route, running from the Floriańska Street through the Old Town to the Wawel Hill, – is a “must see” for any visitor to Cracow. It is there that Old Cracow’s main historic sites are located – The Barbican, Floriańska Street, Main Market Square and Wawel.

Droga Królewska

Droga Królewska – trasa biegnąca od ul. Floriańskiej, przez Stare Miasto, aż po Wawel – to punk obowiązkowy każdego odwiedzającego miasto Kraków. To właśnie tu znajdują się najważniejsze zabytki starego Krakowa – Barbakan, Ulica Floriańska, Rynek Główny oraz Wawel.

The Barbican

A Gothic-style remnant of the city’s fortifications, Cracow’s Barbican is one of the greatest monuments of military architecture in Europe. It was erected at the end of the 15th Century by King Jan Olbracht to protect the city against Turkish incursions. The Barbican was constructed to house as many soldiers as possible, if necessary. In all likelihood, it had not been taken until the end of the 18th Century. Today, the Barbican is a branch of the Historical Museum of the City of Cracow.

Barbakan

Światowej sławy krakowski Barbakan, zaliczany do najwspanialszych zabytków architektury militarnej w Europie, to budowla w stylu gotyckim, stanowiąca część fortyfikacji miejskich. Czas powstania barbakanu sięga końca XV w. – wzniósł go Jan Olbracht, pragnąc uchronić miasto przed najazdem tureckim. Został skonstruowany w specjalny sposób, by w razie potrzeby pomieścić jak najwięcej wojska. Prawdopodobnie do końca XVIII w. nigdy nie został zdobyty. Obecnie mieści się tu oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a także odbywają się różne imprezy o charakterze historycznym.

Floriańska Street

The Floriańska Street, running through the Cracow Old Town, has retained its original appearance for over 700 years. Throughout the years, only the décor of houses and shops owned by aristocracy and the upper classes has changed. The best known tenement houses situated at Floriańska Street are the Sub Aethiopibus and Kamienica Margrabska. Aside from the beautiful Renaissance and Baroque houses, the street is also brimming with restaurants, museums and hotels. The Floriańska Street is also known for its horsecar; an electric tram also used to cut through Floriańska but was decommissioned. Another place of interest is the Art Gallery at St. Florian’s Gate which features canvasses from various artists who are selling their works at affordable prices.

Cracow Old Town

The Old Town is a magical place, full of enchanting alleys and mysterious corners brimming with history. No wonder it is a historical monument entered into the UNESCO World Heritage List. Surrounded by Planty Park, a vast municipal pleasure ground with numerous historical monuments, the Old Town gives visitors and tourists a unique opportunity to experience Poland’s rich history through Old Polish culture and architecture.

Ulica Floriańska

Ulica Floriańska, będąca częścią Starego Miasta, zachowała się w prawie niezmienionym kształcie od ponad 700 lat. Z biegiem czasu zmieniał się jedynie wystrój domów i lokali należących do arystokracji i najbogatszych warstw społeczeństwa. Najbardziej znane kamienice usytuowane przy ulicy Floriańskiej to Kamienica pod Murzynami i Kamienica Margrabska. Obok przepięknych, renesansowych i barokowych budynków mieszkalnych można tu znaleźć również restauracje, muzea i hotele. Ulica Floriańska znana jest ze słynnego konnego tramwaju oraz nieistniejącej już jego wersji elektrycznej. Na uwagę zasługuje również Galeria Obrazów pod Bramą Floriańską, skupiająca licznych artystów tworzących obrazy na płótnie, sprzedających codziennie swoje dzieła po przystępnych cenach.

Kraków – Stare Miasto

Stare Miasto to miejsce niezwykłe – pełne uroczych, tajemniczych, przesiąkniętych historią zakamarków. Nie bez powodu uznane za pomnik historii i wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otoczone Plantami – rozległym, bogatym w zabytki parkiem miejskim – przybliża najdawniejsze dzieje Polski, pozwalając każdemu przybyszowi na obcowanie ze staropolską kulturą i architekturą.

Main Market Square

Everyone finding themselves in Cracow should go to the Main Market Square at least once – it is a massive heart of the city teeming with life and chatter. The Main Market Square has always been a crucial element of the city, serving as a hub of trade, administration and jurisdiction. Today, the Main Market Square is the site of major cultural events, New Year’s Eve celebrations, Christmas markets and festivities. The most important structures found in the Main Market Square include: Sukiennice (Cloth Hall) which houses trading stalls; City Hall build at the turn of the 13th and 14th Century; Church of St. Adalbert which, according to legend, is situated in the exact spot where Saint Adalbert would give sermons. Other interesting sights include Adam Mickiewicz Monument, St. Mary’s Basilica and the famed Pod Baranami Palace.

Wawel and the Dragon

Seen from the distance, the Wawel Hill immediately evokes an impression of architectural craftsmanship blended beautifully with a work of nature. The impressive Royal Castle, with its massive defensive walls fringed by the Vistula River, towers proudly above the city. The oldest buildings on the Wawel Hill date back to 11th Century, but the pinnacle of the Hill’s architectural development occurred in 14th and 15th Century. The homestead and interiors of the historic seat of Polish kings impresses visitors with its Renaissance and Baroque architecture and culture. The Cracow Wawel Hill is without a doubt one of the places in Poland where history truly lives.

A mandatory stop while visiting the Wawel Hill is the Dragon’s Den and the monument of the Dragon of Wawel Hill. According to the legend, centuries ago in the days of King Krak, a dragon settled in Cracow. The beast terrorized the townsfolk, devouring cattle and rams on daily basis, and killing all brave souls who dared challenge him. The dragon was eventually brought down by a poor cobbler who planted a dead sheep stuffed with sulfur at the beast’s den. The dragon gorged the sheep and sulfur made him so unbelievably thirsty that he rushed to the Vistula and gulped the river’s water until he exploded. All that was left of the dragon was the den at the foot the of Wawel Hill.

Krakowski Rynek

Każdy, kto trafi do Krakowa, powinien choć raz zawędrować na krakowski rynek – imponujących rozmiarów, gwarne, tętniące życiem serce miasta. Od najdawniejszych czasów pełnił kluczową rolę w funkcjonowaniu miasta, stanowiąc centrum handlowe, administracyjne i sądownicze. Po dziś dzień jest miejscem organizacji najważniejszych krajowych imprez kulturalnych, zabaw sylwestrowych oraz targów świątecznych i okolicznościowych. Do najważniejszych obiektów rynku krakowskiego należą: Sukiennice, stanowiące zorganizowane rzędy kramów kupieckich, Ratusz pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku, Kościół św. Wojciecha, który, zgodnie z legendą, zbudowano dokładnie tam, gdzie kazania głosił sam święty Wojciech. Na uwagę zasługują również pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Mariacki i słynny Pałac pod Baranami.

Wawel i Smok Wawelski

Patrząc z daleka na Wzgórze Wawelskie, już od pierwszej chwili nie można oprzeć się wrażeniu, że oto przyszło nam podziwiać zgrane ze sobą kunszt architektoniczny i dzieło natury. Imponujących rozmiarów zamek królewski wraz z potężnymi murami obronnymi okalanymi wodami rzeki Wisły dumnie wznosi się nad miastem. Najstarsze budowle wchodzące w skład wawelskiego kompleksu pochodzą z XI wieku, jednak największy rozkwit architektoniczny przypada na okres XIV-XV wieku. Zwiedzający obejście i wnętrza siedziby królów polskich może podziwiać architekturę i kulturę w stylu renesansowym i barokowym. Krakowski Wawel to niewątpliwie jedno z najbardziej przesiąkniętych historią miejsc w Polsce.

Zwiedzając okolice Wawelu, nie sposób przejść obojętnie obok Smoczej Jamy i pomnika Smoka Wawelskiego. Legenda głosi, że dawno temu, za czasów króla Kraka, w Krakowie zadomowił się smok. Bestia wzbudzała strach wśród całej ludności, pożerając codziennie krowy i barany oraz mordując każdego śmiałka, który spróbował okiełznać smoka. Smoka pokonał dopiero ubogi szewczyk, podrzucając potworowi martwą owcę wypchaną siarką. Ten, zjadłszy ofiarowane zwierzę, doznał tak wielkiego pragnienia, że, pijąc ogromne ilości wody rzeki Wisły, rozerwał się na strzępy. Po smoku została tylko wspomniana jama, leżąca u stóp Wawelu.

Kazimierz

The Kazimierz is another mandatory but very interesting stop for visitors to Old Cracow. It is the former Jewish quarter, with monuments, atmospheric cafes and restaurants, and numerous galleries and antiquarian bookshops at every corner. One of the most important cultural events in this district is the annual Jewish Culture Festival – an event of international recognition, which attracts people from all over the world. Interestingly, Kazimierz used to be a separate town until 18th Century when, impoverished and run-down, it was incorporated into Cracow becoming the city’s poor suburbs. Today, Cracow’s authorities work towards restoring this old Jewish quarter to its former glory.

Kazimierz

Krakowski Kazimierz to punkt obowiązkowy, a przy tym jakże ciekawy, w zwiedzaniu starej części Krakowa. Jako dawna dzielnica żydowska poraża mnogością zabytków, klimatycznych kafejek i restauracji oraz galerii i antykwariatów. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tej części miasta jest organizowany każdego roku Festiwal Muzyki Żydowskiej – impreza o międzynarodowej sławie, na którą ściągają ludzie z różnych części świata. Ciekawostką pozostaje fakt, że do XVIII w. Kazimierz funkcjonował jako odrębne miasto – wówczas, zubożałe, zostało wcielone do miasta Krakowa, stając się jego biedniejszym przedmieściem. Dziś władze Krakowa dążą do przywrócenia dawnej świetności tej starej dzielnicy żydowskiej.

Other attractions on Cracow

The vicinity of Cracow also offers numerous attractions, such as the Benedictine Abbey in Tyniec, the Polish Aviation Museum or Kosciuszko Mound. A boat excursion on the Vistula is an opportunity to see Cracow from a brand new perspective. Other interesting tourist sites in Cracow include: the Museum of Municipal Engineering, the Papal Window and the Jewish Remah Cemetery founded in 1535.

Inne atrakcje Krakowa

W okolicach Krakowa zobaczyć można również wiele innych ciekawych miejsc, jak chociażby Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Muzeum Lotnictwa Polskiego czy Kopiec Kościuszki. Warto zdecydować się również na rejs rzeką Wisłą, podziwiając tym samym okolice Krakowa z zupełnie innej perspektywy. Ciekawym punktem krakowskiego szlaku turystycznego mogą być również Muzeum Inżynierii, Okno Papieskie i założony w 1535 r. Cmentarz Żydowski Remu.

Lajkonik

The Lajkonik, also known as the Tatar, is one of Cracow’s most characteristic figures. The Lajkonik can be safely considered to be the city’s symbol. Its odd appearance (a bearded man in oriental clothes riding a wooden horse but moving on his own two legs) is yet to be convincingly explained by scholars. The legend associates the Lajkonik with the times of Tatar incursions. Every year, eight days after the Corpus Christi, the Lajkonik goes on parade on the streets of Cracow. He dances through the streets, entering shops and restaurants, and collecting symbolic tribute. He even pays a visit to the Archbishop and the President of Cracow who, by paying tribute to the Tatar Khan, safeguards the city against curse. The Lajkonik flourishes his banner, drinks to Cracow’s good fortune and proceeds to a dinner prepared by the Hawełka restaurant. Bear in mind, when the Lajkonik dances through Cracow’s streets, he hits the passers-by with his Tatar truncheon. People do not try to evade him, as they believe that a hit of the Lajkonik’s truncheon will bring them luck for the New Year – provided they pay the tribute, of course.

Wieliczka Salt Mine

One of Cracow’s foremost tourist routes is the world-famous Wieliczka Salt Mine. This unique place hosts more than 1 million visitors each year, half of them foreigners. The Salt Mine traces its history back to 12th and 13th Century, and was always under particular protection of the Kings of Poland. The Salt Mine has 9 levels, the deepest of which reaches 327 meters below ground level. In 1951, the Cracow Saltworks Museum was established in the Salt Mine. The most interesting elements of the Wieliczka Salt Mine include: the Mikołaj Kopernik Chamber, the Chapel of St. Anthony, the Janowice Chamber, the Chamber of King Casimir the Great, the Pieskowa Skała Chamber or the Treasurer – a site dedicated to the benevolent spirit of the Mine. Another interesting site are the Crystal Grottoes with clusters of particularly large halite crystals.

Lajkonik

Lajkonika, zwanego także tatarzynem, zaliczamy do najbardziej charakterystycznych postaci Krakowa. Można pokusić się o stwierdzenie, że lajkonik to prawdziwy symbol miasta. Jego dziwaczny wygląd (brodaty, orientalnie odziany mężczyzna, siedzący na sztucznym koniu, jednak poruszający się o własnych nogach) nie został do tej pory jednoznacznie uzasadniony przez badaczy. Legenda każe wiązać postać lajkonika z okresem najazdów tatarskich. Lajkonik, co roku, na osiem dni po święcie Bożego Ciała, wyrusza w pochód ulicami Krakowa. Odbywa swoisty taniec, wchodząc do sklepów i lokali i pobierając symboliczny haracz. Odwiedza nawet biskupa i prezydenta Krakowa – ten, zapłaciwszy chanowi tatarskiemu haracz, zabezpiecza miasto przed groźbą klątwy. Lajkonik zawija chorągwią, wypija toast za pomyślność miasta Krakowa i udaje się, jak co roku, na kolację przygotowaną przez restaurację Hawełka. Co ważne, lajkonik, przemierzając ulice Krakowa, uderza napotykanych ludzi swoją tatarską buławą. Jednak ci nie uciekają – wierzą, że w ten sposób zapewnią sobie szczęście na kolejny rok – pod warunkiem, że zapłacą haracz.

Kopalnia soli w Wieliczce

Do najważniejszych szlaków turystycznych Krakowa należy również znana na całym świecie Kopalnia Soli w Wieliczce. To niezwykłe miejsce co roku odwiedza ponad milion osób, z czego ponad połowę stanowią obcokrajowcy. Historia kopalni sięga przełomu XII         i XIII w. n. e., stając się miejscem szczególnej troski królów polskich.  Kopalnia soli liczy aż 9 poziomów, z czego najgłębszy sięga 327 metrów pod powierzchnią Ziemi.  W 1951 roku powstało tu Muzeum Żup Krakowskich. Do najciekawszych miejsc kompleksu wielickiego zaliczyć należy: Komorę Mikołaja Kopernika, Kaplicę Świętego Antoniego, Komorę Janowice, Komorę Sielec, Komorę Kazimierza III Wielkiego, Komorę Pieskowa Skała, czy też Skarbnik – miejsce nawiązujące do dobrego ducha kopalni. Warte uwagi pozostają również Groty Kryształowe,prezentujące skupiska wyjątkowo okazałych kryształów halitu.

 

Ojcow National Park

The Ojcow National Park near Cracow is the perfect destination for a tourist who are looking for an escape from the hubbub of the city. Located in the Prądnik River Valley, the National Park has lush vegetation and curious landscape, full of rocky outcrops and caves. Local attractions include ruins of a Medieval castle, the renovated Pieskowa Skała Castle, as well as natural attractions such as the Hercules’ Club or King Lokietek Cave. There are numerous caves in the National Park – their numbers is estimated to be over 700, with the largest being the aforementioned King Lokietek Cave or the Dark Cave. Other places of interest in the Ojcow National Park include the Chapel on the Water and the Blessed Salome Hermitage.

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy leżący w niedalekim sąsiedztwie Krakowa to wspaniała atrakcja dla turysty pragnącego odpocząć od zgiełku miasta. Położony w Dolinie Prądnika, przyciąga bujną roślinnością i ciekawym krajobrazem, bogatym w skały i jaskinie. Zobaczyć można tu ruiny zamku średniowiecznego, odnowiony zamek w Pieskowej Skale oraz dzieła natury, takie jak sławna Maczuga Herkulesa czy Grota Łokietka. Na terenie parku zaobserwować można licznie jaskinie – przypuszczalnie jest ich tu ponad 700 – największe z nich to wspomniana Jaskinia Łokietka oraz Jaskinia Ciemna. Inne ciekawe obiekty Ojcowskiego Parku Narodowego to Kaplica na Wodzie oraz Pustelnia błogosławionej Salomei.

The Congress Centre and the Cracow University of Technology

It should be pointed out that Cracow, in the spirit of a true city of contrasts, is also a place of progress and development. This is undoubtedly demonstrated by the cutting-edge Congress Centre located in the city centre. ICE is one of the most prestigious congress sites in Europe, ensuring world-class standards of organisation of meetings, conferences, theatre performances and cultural events. The largest Auditorium Hall can accommodate up to 2,000 people, and the capacity of the entire Congress Centre is 3,200 people.

Centrum Kongresowe i Politechnika Krakowska

Warto wspomnieć, że Kraków, jako miasto kontrastów, poza bogatą historią emanuje również nowoczesnością i postępem. Dowodem na to jest chociażby supernowoczesne Centrum Kongresowe umiejscowione w samym centrum miasta. ICE należy do najbardziej prestiżowych miejsc tego typu w Europie, spełniając najwyższe, światowe standardy w organizacji spotkań, konferencji, spektakli teatralnych i imprez kulturalnych. Największa Sala Audytoryjna jest zdolna pomieścić nawet 2000 osób jednocześnie, zaś całe Centrum – 3200 osób.

The highest level of technical education is ensured by the Cracow University of Technology, ranked among the most prestigious technical universities in Europe. Through high level of its courses, based on many years of experience and tradition, the Cracow University of Technology educates the future intellectual elite of Europe. The students have the opportunity to follow their scientific ambitions not only by attending the courses, but also by participating in scientific and economic activities of the University institutions, such as the Centre for Advanced Technology. The Cracow University of Technology successfully combines Polish tradition and history with progress and innovations.

O najwyższą jakość edukacji dba Politechnika Krakowska należąca do czołówki najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Europie. Wysoka jakość nauczania, oparta na wieloletnim doświadczeniu i tradycji pozwala na kształcenie młodych ludzi tworzących później elitę intelektualną europejskiego społeczeństwa. Studenci mogą realizować swoje aspiracje naukowe nie tylko w trakcie zajęć, ale również angażując się w działalność gospodarczo-naukową instytucji uczelnianych, jak chociażby Centrum Zaawansowanych Technologii. A wszystko to w duchu polskości, historii, tradycji, ale również postępu i nowoczesności.